Hydrofréza BC 32 a nosič MC 64

25. 3. 2009 – 9.16 | 828x

zdroj silnice-zeleznice.cz
První nasazení hydrofrézy BC 32 a nosiče MC 64 na hloubení rýh pro podzemní stěny v Praze
Publikováno: 25.3.2009
Rubrika: Zakládání

Hydrofréza je moderní stroj na hloubení „milánských“ podzemních stěn, kde se vyžaduje vysoká přesnost. Stroj se používá zejména tam, kde projektované řešení konstrukce požaduje mimořádné hloubky rýhy a horninové prostředí je nezvykle tvrdé, abrazivní nebo roměnlivé. Společnost Zakládání staveb, a. s. a Zakládání Group a. s. je dodavatelem konstrukcí speciálního zakládání objektů pro tunelový komplex Blanka, kde byla uvedená hydrofréza poprvé použita.

* Foto

První nasazení hydrofrézy BC 32 a nosiče MC 64 na hloubení rýh pro podzemní stěny v Praze

Tunel Blanka se dělí na několik stavebních úseků.

STAVBA MALOVANKA – PELC – TYROLKA
Zatímco v minulém roce probíhaly práce převážně na stavbě 0079 úsek Špejchar – Pelc – Tyrolka (mezi dodavateli má zkratku „ŠPELC“), v současnosti se pracuje na souboru staveb Malovanka – Pelc – Tyrolka, což je část vnitřního pražského dopravního okruhu o celkové délce úseku 6.382 m. Z toho je 2.270 m dlouhá ražená trasa tunelů Blanka. Celý tento šestikilometrový soubor staveb má být zprovozněný od konce roku 2011. Stavbu zajišťuje akciová společnost Metrostav a. s. jako generální dodavatel. Generálním projektantem celého díla je společnost Satra, a. s.

Společnost Zakládání staveb, a. s., zahájila práce na speciálním založení již v únoru 2007 na staveništi Trója hloubením rýh pro podzemní pažící železobetonové stěny hloubených úseků Tunelového komplexu Blanka. Od té doby probíhají práce na zajištění jak hloubených, tak i ražených částí celé trasy. Ve velkém rozsahu a rychlém tempu jsou zde používány prakticky všechny moderní technologie speciálního zakládání od konstrukčních a pažících podzemních stěn přes pilotové a záporové pažící stěny, štětové jímky, klasické injektáže a tryskové injektáže pro pilotové, mikropilotové základy mostů a jiných hloubkově založených objektů. Náplní práce jsou i mikropilotové deštníky v portálech tunelových částí a kompenzační injektáže.

LETNÁ
V současné době se rovněž pilně pracuje na úseku Letná. V oblasti Letné naproti stadionu Sparta společnost Zakládání staveb, a. s., postupně již od roku 2008 zajišťovala rozlehlou a hlubokou stavební jámu hloubeného úseku trasy tunelu pomocí záporového pažení kotveného v několika úrovních pramencovými kotvami. Nad vlastními hloubenými tunely budou v otevřené stavební jámě před vjezdem do raženého tunelu, který je veden pod Stromovkou, vybudovány vícepodlažní podzemní garáže s kapacitou až 867 osobních aut. Nyní jsou prakticky dokončeny práce na zajištění portálové části stavební jámy. V dalších dvou úsecích jsou dnes v plném proudu práce na betonáži monolitických železobetonových konstrukcí tunelových tubusů v dilatacích D12–D16. V červenci 2008 byly zahájeny práce na dalším navazujícím úseku hloubené části cca 36 m dlouhých dilatacích tunelových tubusů s označením D9, D10, D11.

Ten je tvořen stavební jámou paženou na výšku 6,5 m záporovým „berlínským“ pažením kotveným převážně ve dvou kotevních úrovních. Ze dna této dočasné stavební jámy byla od začátku září minulého roku zahájena těžba lamel podzemních stěn.

Celý hloubený úsek stavby 0079 (s výjimkou portálové části) realizovaný ze staveniště Letná, tak i hloubený úsek navazující stavby s označením 0080 Prašný most – Špejchar s přezdívkou „PRAŠ“ bude totiž dále zajišťován pomocí konstrukčních podzemních stěn, rozpíraných stropní deskou, pod kterou bude následně probíhat těžba a budou vytvořeny budoucí tunelové tubusy. Systém provádění hloubených úseků tunelu je založen tak, aby co nejméně narušoval dopravu a veřejné komunikace v těchto dopravně extrémně vytížených místech – tedy je zde snaha o to, aby stavební jáma byla otevřena po co nejkratší dobu. Z blokového schématu je vidět, že z otevřeného výkopu jsou vybudovány definitivní stěny tunelu a železobetonový strop tunelu. Pak je celý povrch zasypán a vrácen na původní úroveň. Zde je doprava znova obnovena. Stavba a doprava se rozdělí do dvou na sobě nezávislých úrovní. Veřejná doprava proudí na povrchu a současně v podzemí pod ochranou podzemních stěn a ŽB stropů se dobudují vnitřní konstrukce tunelových tubusů a celé jeho definitivní vystrojení.

HYDROFRÉZA BC 32 A NOSIČ MC 64 (obr. 5)
Vzhledem k tomu, že na Letné se v podloží vyskytují velmi tvrdé letenské břidlice a také kvůli dodržení přísných kritérií na svislost tří konstrukčních paralelních podzemních stěn o šířce 800 mm a hloubce 12,5 m, byly rýhy těženy hydrofrézou Bauer BC 32 na nosiči MC 64.

Moderní hydrofréza je v podstatě sací bagr plně vybavený elektronikou. Dvěma bubny o průměru 1,4 m a 32 zuby z tvrdokovu rozpojuje horninu na čerpatelnou drť, kterou hydraulicky dopravuje na čističku. Každý typ geologického profilu vyžaduje jinou konstrukci zubů. Optimální životnost zubů závisí na délce praxe, znalostech operátora, znalostech geologie a na rychlosti hloubení. V čističce o výkonu cca 500 m3 za hodinu je hornina odseparovaná od pažicí suspenze. Pažicí suspenze se vrací do rýhy a výkopek je odvezen na skládku. Hmotnost frézy je 25 t, to vyžaduje nosič, který je schopen bez obtíží manipulovat se čtyřicetitunovým břemenem. Délka těla frézy je 9,5 m a šířka záběru 2,8 m. Šířka rýhy je podle požadavků projektu od 640 mm do 1.500 mm. Fréza má 12 samostatně polohovatelných klapek pro korekci polohy v hloubené rýze. Točivý moment frézovací hlavy je 81 kNm s plynulým měněním otáček z 0 do 25 otáček za minutu. Fréza je vybavena čerpadlem schopným dopravit max. 450 m3 za hodinu horniny s pažicí suspenzí přes potrubí o průměru 150 mm. Hydrofrézu, moderní strojní zařízení ověřené na velkých stavbách, které má za sebou už dvacetiletý konstrukční vývoj, nasadila společnost Zakládání staveb, a. s. v těchto náročných podmínkách stavby. Zakládání staveb, a. s., jako první v České republice vlastní hydrofrézu a trvale ji zařadilo do svého strojového parku. Nové nasazení frézy bude po krátké technologické přestávce na dilatacích D8 až D2.

Po překládce veřejné automobilové i tramvajové dopravy bude stavba pokračovat směrem na Prašný most a Malovanku, kde se napojí do Strahovského tunelu.

Ing. Ján Bradovka vystudoval Stavební Fakultu SVŠT v Bratislavě odbor Hydrotechnika. Od roku 1979 působil na stavbě vodního díla Gabčíkovo, od roku 1989 na vodním díle Čuňovo. Od roku1995 pracuje ve společnosti Zakládání Group a. s. na technickém úseku v oboru speciální zakládání staveb.

The First Application of Hydro Cutter BC 32 and carriers MC 64 for Excavating Trenches for Underground Walls in Prague
Hydro cutter is a modern machine for excavating “Milan“ underground walls where a high precision of excavation is required. The machine is used mainly in situations when the design solution of the construction requires extreme depth and the rock environment is especially hard, abrasive or variable. The companies Zakládání staveb, a. s. and Zakládání Group a. s. is a contractor of constructions for special foundation engineering for the tunnel complex Blanka.
Autor

* Ing. Bradovka Ján

zdroj silnice-zeleznice.cz
První nasazení hydrofrézy BC 32 a nosiče MC 64 na hloubení rýh pro podzemní stěny v Praze
Publikováno: 25.3.2009
Rubrika: Zakládání

Diskuze a komentáře k článku jsou možné ve fóru.

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz