SAT 2B

přečteno 3 476x

Stavba ev.č. 0065 SAT 2B – hloubené tunely leží mezi MÚK Malovanka (stavba SAT 2A) a stavbou ev.č. 9515 Myslbekova – Prašný most (MYPRA)
SAT = Strahovský automobilový tunel
Stavba SAT 2B není součástí koplexu Blanka, ale jen na něj navazuje… Samostatně jí ale není možno provozovat… Zařízení staveniště (ZS) Myslbekova je ale společné pro obě stavby.

Hlavní práce mají začít na začátku března. Od 1. 3. bude tato část Patočkovy ulice uzavřena a auta i MHD budou jezdit po objízdné trase. Ta povede ulicemi Myslbekova – Bělohorská – Pod Královkou.
V souvislosti s objížďkou Patočkovy ulice také došlo k dalším úpravám na chystané objízdné trase. Na Bělohorské se upravily rohy křižovatek a zúžily chodníky tak, aby se v místě objížďky vešly dva jízdní pruhy. Důležitou změnou je vybudování čtyř světelných semaforů na křižovatkách, z toho tří na Bělohorské: v křižovatce Myslbekova, Vaníčkova a Pod Královkou. Čtvrtý pak u školy a školky na Myslbekově ulici.
Vše nasvědčuje tomu, že spuštění ob jízdné trasy nebude mít zpoždění a řidiči začnou Patočkovu ulici objíždět podle plánu od 1. března. Současně s tím musejí počítat, že se do Strahovského tunelu dostanou pouze po Patočkově ulici ze směru od Vypichu. Taktéž výjezd z tunelu bude možný tímto směrem, nikoliv do Dejvic. Objízdná trasa přes Dlabačov bude v provozu přibližně dva a půl roku.
(poznámka: plánek je starší a objízdná komunikace je malována na mostě přes jámu, od léta ale bude vedena na náspu na jih a východ od stávající jámy…)

Strahovský tunel stavba 2B: hloubený tunel dlouhý 498 metrů

Stavbu realizuje sdružení firem EUROVIA CS a Energie stavební a báň ská ze staveniště v prostoru mezi křižovatkou Malovanka a křižovatkou ulic Patočkova – Střešovická.

V první fázi, která probíhá a bude trvat do začátku března, se provádějí přeložky inženýrských sítí v ul. Patočkova a je jím okolí (jedná se o přeložky kanalizací, kabelovodů, přeložky silových a sdělovacích kabelů). Dále probíhá úprava stávající zástavby v bez prostřední blízkosti budoucího tunelu. Stav okolní zástavby se monitoruje před prováděním prací, v jejich průběhu a po určitou dobu i po skončení prací. Na základě skutečně zjištěného stavu budov se pak provádějí konkrétní opatření (v krajním případě podchycení základů domů metodou tryskové injektáže). Cílem je minimalizovat dopady stavby na statiku (respektive stav) okolních budov. Další opatření ke snížení dopadu stav by na okolí jsou protihluková – jedná se o výměnu nevyhovujících oken v desítkách budov a o budování protihlukových stěn. Veškerá dopravní opatření i plánování tras pro nákladní vozidla probíhá s ohledem na místní obyvatele a zástavbu, aby se co nejvíce minimalizoval dopad stavby na místní prostředí.

Ve druhé fázi se zahájí hloubení první části tunelů. Bude použita metoda MMP (modifikovaná milánská metoda). Nejprve se zajistí a vyhloubí stavební jáma na úroveň budoucího stropu tunelu, vybudují se stěny tunelu – tzv. milánské stěny, a na nich se vybetonuje vlastní strop tunelu. Poté se jáma zasype, obnoví se původní (do časně přeložené) inženýrské sítě a komunikace a obnoví se provoz na povrchu. Výstavba vlastního tunelu pak probíhá samostatně v podzemí již bez vlivu na povrchovou dopravu a okolí.

Ve třetí fázi dojde k otevření dalších stavebních jam a zároveň k další vy nucené změně v režimu veřejné dopravy. Ta bude vedena krátkou, provizorně zbudovanou komunikací z ulice Myslbekova do křižovatky Patočkova x Střešovická. Provizorní komunikace umožní uzavřít křižovatku Myslbekova – Patočkova. To bude v létě 2010, kdy se uvažuje výstavba tunelů v celém rozsahu, tj. spojení 2. a 3. fáze. Část tunelů budovaných ve třetí fázi bude realizována již klasickou metodou z otevřené stavební jámy. Současně bude postupně obnoven povrch nad tunely.

Dokončení stavby je plánováno na druhou polovinu roku 2012.

(podle čas. Šestka)
zdroj: praha6.cz – Výluka a dopravní omezení v Břevnově

2/2010

situačka západní části (dilatace 1 – 7)
schema staveniště