Původní harmonogram

přečteno 2 587x

Historický Harmonogram prací – nutno přihlédnout k aktuálnímu termínu zahájení prací na konkrétním staveništi

Upozornění: Tento harmonogram byl získán z magistrátu Hlavního Města Prahy. Předpokládá počátek výstavby v říjnu 2006. Stavba ale nabrala značného zpoždění a byla zahájena až v polovině roku 2007. Staveniště v oblasti Hradčanské, Myslbekovy ulice a Prašného mostu budou zřízeny až koncem roku 2007 (až investor získá všechna stavební povolení). Budeme se snažit harmonogram upřesňovat.

Předpoklad postupu výstavby:

Soubor staveb Městského okruhu ( MO) v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka
(stavby Myslbekova – Prašný most, Prašný most – Špejchar, Špejchar – Pelc – Tyrolka a protipovodňová opatření na ochranu hl. města Prahy – etapa Troja).

Celý soubor staveb bude realizován ze čtyř hlavních stavenišť – Myslbekova, Prašný most, Letná a Troja. Z hlediska zásahu do okolního prostředí lze výstavbu rozdělit do čtyř základních etap.

1. etapa říjen 2006 – březen 2007 (6 měsíců)

Zahájení prací na stavbách Špejchar – Pelc – Tyrolka a protipovodňové opatření

Staveniště Letná – zábor části Letenské pláně přilehající k ulici Milady Horákové pro potřeby zařízení staveniště, provádění přeložek inženýrských sítí, hloubení hlavní stavební jámy pro následné ražby tunelů, technologické centrum 3 a podzemní garáže Letná.

Staveniště Troja – zábor části stávajících volných ploch v blízkosti provizorního tramvajového mostu, zřízení přístavu, provádění přeložek inženýrských sítí, hloubení stavebních jam, výstavba Nového trojského mostu a protipovodňových hrází.

Staveniště Holešovice – zábory části volných ploch před a za stávajícím podjezdem trati SŽDC, přeložky inženýrských sítí, výstavba Nového trojského mostu a provedení podchodu pro pěší a cyklisty pod železniční tratí.

Dopad: V průběhu této etapy nedochází na žádném ze stavenišť k výraznějšímu omezení dopravy. Z prostoru Letné je nákladními automobily odvážen materiál získaný při hloubení stavebních jam.

2. etapa 04.2007 – 01.2008 (10 měsíců)

Zahájení prací na stavbě Myslbekova – Prašný most, pokračování prací na stavbě Špejchar – Pelc – Tyrolka a ukončení výstavby protipovodňových opatření

Staveniště Letná – pokračování v hloubení stavebních jam, provádění ražených třípruhových tunelů a dílčích dilatací hloubených tunelů včetně následných zásypů a uvedení do „původního“stavu.

Staveniště Troja – pokračování v hloubení stavebních jam, provádění ražených dvoupruhových tunelů, dílčích dilatací hloubených tunelů včetně zpětných zásypů, pokračování ve výstavbě Nového trojského mostu, realizace povrchové komunikace od portálu hloubených tunelů v Troji k mostu Barikádníků, ukončení prací na protipovodňových opatřeních v Troji

Staveniště Holešovice – pokračování výstavby Nového trojského mostu, uvedení podchodu pod železniční tratí do provozu

Staveniště Myslbekova – zřízení ZS, hloubení stavebních jam

Staveniště Prašný most – zřízení ZS, hloubení stavebních jam směrem k ulici Myslbekova, výstavba nového mostu přes trať SŽDC v ulici Svatovítská.

Dopad: V ulici Milady Horákové na Letenské pláni si výstavba hloubených tunelů vyžádá provedení provizorních přeložek komunikací (přejíždění do protisměru, místy provoz pouze po jednopruhové komunikaci) a demolice prvních třech objektů v ulici Milady Horákové od Špejcharu. Od 10.2007 bude přerušena tramvajová doprava v úseku Letenské náměstí – Špejchar. Tramvajové soupravy budou ukončeny na provizorní tramvajové smyčce za Ministerstvem vnitra. V Troji a Holešovicích nedochází k závažnějším dopadům do dopravy a okolního prostředí. Od Špejcharu k ulici Myslbekova nedochází v této etapě k výraznějším změnám v organizaci dopravy, komunikační síť v okolí stavby zde bude přitížena provozem nákladních automobilů odvážejících výkopek ze stavebních jam. V souvislosti se zahájením prací na ražených objektech bude prováděny podrobná měření a sledování při jejich výstavbě (geotechnický monitoring).

3. etapa 02.2008 – 12.2010 (35 měsíců)

Zahájení prací na stavbách Prašný most – Špejchar a pokračování prací na probíhajících stavbách.

Staveniště Letná – pokračování v hloubení stavebních jam a realizaci jednotlivých dilatací hloubených tunelů, technologického centra 3 a podzemních garáží Letná, v 05.2009 ukončeny ražby třípruhových tunelů. Provedení nových živičných komunikací v ulici Milady Horákové na Letenské pláni.

Staveniště Troja – pokračování v hloubení stavebních jam a realizaci jednotlivých dilatací hloubených tunelů a technologického centra 3, v 10.2008 dokončen podchod Šlechtovy restaurace raženými tunely, ve 12.2008 ukončeny ražby dvoupruhových tunelů, v 11.2009 ukončení výstavby Nového trojského mostu a úpravy ulic Povltavská a Pod Lisem, dokončení povrchové části Městského okruhu v Troji

Staveniště Holešovice – ukončení výstavby Nového trojského mostu, úpravy podjezdu trati SŽDC a ulice Partyzánská, demolice stávajícího provizorního tramvajového mostu přes Vltavu

Staveniště Myslbekova – pokračování prací na stavbě – hloubení stavebních jam, realizace jednotlivých dilatací hloubených tunelů a technologického centra 1, ražby třípruhových tunelů. Začátek prací na hloubených tunelech stavby.

Staveniště Prašný most – rozšíření ZS směrem ke Špejcharu, pokračování hloubení stavebních jam a ražba třípruhových tunelů směrem k ulici Myslbekova, výstavba nového mostu přes trať SŽDC v ulici Svatovítská, postupné hloubení stavebních jam a realizace jednotlivých dilatací hloubených tunelů v úseku Prašný most – Špejchar.

Dopad: Na Letenské pláni od 10.2008 bude již v úseku Letenské náměstí – stávající tramvajová smyčka zahájen provoz po nových, živičných, dvoupruhových komunikacích, ovšem až do 05.2010 zůstanou omezení dopravy v úseku od stávající tramvajové smyčky po křižovatku Špejchar. Od 12.2009 začne opět provoz tramvajové dopravy v úseku Letenské náměstí – Špejchar. Od 07.2009 bude po dobu 90 dní výluka tramvajové dopravy v úseku Partyzánská – Trojská a dočasná omezení dopravy v ulici Povltavská a pod Lisem, od 11.2009 začne doprava po Novém trojském mostě (tramvajová doprava o 2 měsíce dříve) a zrekonstruované ulici Pod Lisem. V období 11.2009 až 10.2010 bude úplná výluka tramvajové dopravy v úseku Špejchar – Prašný most, bude proto i změna organizace automobilové dopravy v tomto úseku. Pro směr z Prahy bude využívána jižní část Milady Horákové, pro směr do Prahy ulice Na Valech. V období 04.2009 – 09.2009 bude omezen provoz v podchodu stanice metra Hradčanská.

Vlivem výstavby hloubených tunelů dojde od 12.2007 na 1386 dní k přerušení tramvajové dopravy v ulici Myslbekova a v období 12.2008 – 12.2010 k přerušení automobilové dopravy v ulici Patočkova v úseku mimoúrovňové křižovatky Malovanka – Myslbekova. Objízdná trasa je vedena ulicemi Myslbekova, Bělohorská a Pod Královkou.

4. etapa leden 2011 – září 2011 (9 měsíců)

V celé trase hloubených a ražených tunelů budou montovány technologie a prováděny dokončovací práce v podzemí a na povrchu.

Dopad: V předmětném období již uvedeny do provozu všechny stávající a nově vybudované povrchové komunikace, nedochází tak k žádnému výraznějšímu omezení provozu individuální a městské hromadné dopravy. Minimální vliv na okolní prostředí.

zdroj: Magistrát Hlavního města Prahy