26

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

odskružen most pro polní cestu
asfalt už je všude - hlavní trasa komplet, jinde chybí vrstvička
asfaltuje se i "podložka" místní komunikace Hodkovice - Písnice
houfně přibejvaj svodidla a občas nějaká cedule
např. 2x omezení výšky
finišuje se na ekoduktech
kruhák na "konci" Vestecké spojky je skoro komplet vyasfaltován - chystá se přeložka staré Benešovské

27

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

Řízení o dodatečném povolení stavby „SOKP – jihozápadní segment - úsek č. 513 –Vestec - Lahovice“, 1.etapa. Předmětem změn vybraných stavebních objektů je návrh stavebních úprav, ke kterým dochází zejména z důvodu uvedení stavby do souladu s ČSN 73 7507 – 99 Projektování tunelů pozemních komunikací, Nařízením vlády č. 264/2009 ze dne 20. 07. 2009 o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 m a plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení.

SO 101.2 Hlavní trasa km 6,2 – 9,687, vč. odvodnění a zavodnění Cholupického potoka

Podél zpevněné krajnice u pravého jízdního pásu je od km 6,950 až po portál
tunelu zřízena plocha pro integrovaný záchranný systém ( IZS Cholupice ), vč. plochy určené
pro přistání vrtulníku.

Thumbs up Thumbs down

28

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … 9.JPG.html

Ale fuj, taková ostrá zatáčka ještě s omezením rychlosti, a na dálnici :-(

Thumbs up Thumbs down

29 Naposledy upravil: baggins (23.08. 2010 10.28)

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

huberokororo napsal:

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … 9.JPG.html

Ale fuj, taková ostrá zatáčka ještě s omezením rychlosti, a na dálnici :-(

Já si myslím, že to je konec přivaděče Vestec, tedy a) není to dálnice, b) v levém horním rohu  fotky je vidět značku o spojení pruhů do jednoho, takže stejně úzké místo c) suma sumárum téměř určitě to odpovídá normě pro "připojovací" zatáčky na MÚK. Pokud jsem se spletl a není to přivaděč Vestec, tak se omlouvám.

Thumbs up Thumbs down

30

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

je to tak...

huberokororo si určitě popletl smajlíky smile :-)

31

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

Huberokororo je jen nepoučený a nepoznal kde to je wink Škoda, že u jinak super fotek nejsou popisky, občas pro neználka je těžké poznat o co se jedná.

Thumbs up Thumbs down

32

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

po poledni jsem projížděl Vesteckou spojku k Jesenici a zpět na Zbraslav...

na mnoha místech se pracovalo na terénních úpravách, nejvíc změn bylo vidět aasi v budoucí trase D3
u liniovky bylo vidět i vozidla Eltodo
na posledním ekoduktu stál tuším finišér, měla by tam být cyklostezka

terénní úpravy probíhaly i uprostřed MÚK Zbraslav

33

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

Pozvání na besedu s občany

Ve čtvrtek 15. září 2011 se od 17 hodin koná v sále restaurace U Vokouna v Písnici beseda se starostou Libuše a Písnice panem Jiřím Koubkem.
Tématem je možné jednosměrné otevření mimoúrovňové křižovatky na Dolní Břežany a další diskusní témata.

PDF s luxusním plánkem smile smile
http://www.praha-libus.cz/art_file/pha- … ezd-A5.pdf

34

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

SLOVO STAROSTY
V minulém úvodníku jsem slíbil, že vás budu informovat o postoji zastupitelů k žádosti obcí Dolnobřežanska k uvažovanému jednosměrnému otevření křižovatky mezi Písnicí a Dolními Břežany na pražský okruh. Zastupitelstvo městské části bylo magistrátem vyzváno, aby sdělilo své stanovisko k tomuto záměru. Zářijového zasedání zastupitelstva se kromě všech zvolených zastupitelů a několika občanů účastnili dva úředníci z odboru dopravy
MHMP – Ing. L. Malý a Mgr. V. Ježek, dále dolnobřežanský starosta Ing. V. Michalík a právní zástupce Mgr. P. Černohous, který pro naši městskou část vypracoval právní posudek k otevření křižovatky bez existence obchvatu. Posudek je k dispozici na našem webu. Diskuse se vedla nejvíce nad podmínkou (která je součástí územního rozhodnutí
i stavebního povolení) stanovující, že do vybudování východního obchvatu Písnice zůstane nájezd uzavřen. Náš právní zástupce zpochybnil výklad, že otevření křižovatky v rámci zkušebního provozu (ve kterém se pražský okruh nyní nachází) není porušením této podmínky. Rozprava nad uvedeným bodem trvala téměř dvě hodiny a zastupitelstvo se k tématu v průběhu večera ještě jednou vrátilo. Návrh na zařazení nového bodu programu – referenda k této záležitosti – nebyl schválen; převážil názor, že negativa z případného nárůstu intenzity dopravy by nesla výrazně menší část obyvatel (zejména podél ulice Libušská) a jejich hlas by byl snadno přehlasován většinou, která by z otevření nájezdu měla spíše výhody. Ačkoliv se neuskutečnilo ani orientační hlasování, mohu kvalifikovaně odhadnout, že většina zastupitelů byla připravena přijmout usnesení, ve kterém se zkušebním jednosměrným otevřením křižovatky vyslovuje nesouhlas. Vystoupil jsem s názorem, že nic nám nebrání toto zamítavé stanovisko případně přijmout na dalším zasedání zastupitelstva, ale jeho okamžité přijetí by nám pravděpodobně uzavřelo cestu k dalším diskusím s odpovědnými orgány, které avizovaly, že mohou (ale nemusí) křižovatku otevřít bez ohledu na naše stanovisko. Požádal jsem tedy zastupitele o mandát k dalšímu jednání. Poměrem hlasů 10 pro versus 7 proti bylo přijato usnesení, které mě zavazuje dále vyjednávat se všemi zúčastněnými subjekty v souladu s podmínkou stavebního povolení. Ačkoliv z pohledu občana se
může zdát, že se nic nevyřešilo, respektive nic nerozhodlo, z následných rozhovorů s dotčenými orgány magistrátu i starostou Dolních Břežan bylo patrné, že nyní rozumí našim postojům více, než tomu bylo na začátku roku, kdy se na nás s touto žádostí obrátili. Byl jsem ujištěn, že ačkoliv se zastupitelstvo jednoznačně nevyjádřilo, magistrát vyčká s případným rozhodnutím a v následujících týdnech nebudou pokračovat přípravné práce na otevření křižovatky. Pokračování na příštím zasedání zastupitelstva.
Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
Zdroj: U Nás (Listopad)

Thumbs up Thumbs down

35

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

ZÁPOR NÉ ST ANOV ISKO K ŽÁDOST I O OTEV ŘENÍ
KŘIŽOV ATK Y NA PRAŽSK Ý OKR UH
V minulých dvou číslech jsem vás informoval o žádosti středočeských
obcí Dolnobřežanska na jednosměrné otevření křižovatky
mezi Písnicí a Dolními Břežany na pražský okruh (více v časopise
U nás 10 a 11/2011). Touto žádostí jsme se na zastupitelstvu
zabývali již celkem třikrát, naposledy na listopadovém zasedání.
Vzhledem k tomu, že od našeho předchozího zářijového zasedání
nepřinesla další jednání s magistrátem žádný výrazný posun, spolu
s mým zástupcem Pavlem Macháčkem jsme zastupitelům navrhli
přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš:
Připomíná, že byla vydána dvě správní rozhodnutí, rozhodnutí
o umístění stavby pod č. j. MHMP-166745/2003/OST/Št ze dne 16.
dubna 2004 a stavební povolení pod č. j. 470825/2006/DOP-01/Rá
ze dne 12. 12. 2007, na jejichž základě byla realizována stavba „Silniční
okruh kolem Prahy, stavba 513“. V obou těchto rozhodnutích je
stanovena podmínka, že: „mimoúrovňová křižovatka Dolní Břežany
bude zprovozněna až s východním obchvatem Písnice“.
Považuje za samozřejmé dodržování platných správních rozhodnutí
v celém jejich rozsahu, tedy dodržování všech jejich podmínek.
Nesouhlasí se zkušebním zprovozněním mimoúrovňové křižovatky
Dolní Břežany v jakémkoliv, byť v omezeném rozsahu.
Žádá MHMP, aby v dohledné době zrealizoval východní obchvat
Písnice, a tím umožnil i zprovoznění mimoúrovňové křižovatky Dolní
Břežany.
Tento návrh byl přijat 12 hlasy, čtyři zastupitelé se zdrželi (opětovně
žádali v této záležitosti vyhlásit referendum), jeden zastupitel se
z jednání omluvil. Jmenovité hlasování je uvedeno na našich webových
stránkách. Spolu s občany Písnice (kteří se většinou jasně vyjádřili
proti otevření) věřím, že toto naše jasné a srozumitelné stanovisko
bude respektováno všemi dotčenými orgány a nedojde k otevření
nájezdu na jaře příštího roku, jak již bylo avizováno v médiích.
Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Thumbs up Thumbs down

36

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

tak že by konečně...

MHMP 3.1.2013 napsal:

rozhodnutí o změně územního rozhodnutí ... ze dne 16.4.2004 pro stavbu nazvanou „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec – Lahovice“ ...
spočívající ve vypuštění části podmínky č. 21 a to textu třetí odrážky „“východní obchvat Písnice“, a to tak, že do právní moci rozhodnutí povolujícího užívání stavby východního obchvatu Písnice budou připojovací a odpojovací větvě MÚK, vzájemně připojující silniční okruh a místní komunikaci Písnice – Dolní Břežany, dopravním opatřením uzavřeny“,
podmínka č. 21 po změně tedy zní:
„Stavba bude věcně, technicky a časově koordinována se stavbami :
- „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514, Slivenec – Lahovice“...
- „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 512, Vestec - D 1“,
a to tak, že stavba SO 513 bude uvedena do provozu současně s touto stavbou.“

37

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

Mladá fronta DNES 15.1.2013

Najedou už auta na okruh?
Nájezd na Pražský okruh u Písnice by mohl být otevřen. Magistrátní úředníci zrušili podmínku, která bránila jeho zprovoznění. Písnice žádala postavení obchvatu obce. Nyní se čeká, zda se obec odvolá.

PRAHA Zdá se, že řidiči by se mohli konečně dočkat otevření nájezdu na Pražský okruh mezi Dolními Břežany a Písnicí. Zatím od září roku 2010, kdy se otevřel okruh mezi dálnicemi D1 a D5, jen projíždějí kolem zabarikádovaného vjezdu na okruh a mohou na něj maximálně koukat.
    Písnice, která spadá pod městskou část Praha-Libuš, si totiž vymohla podmínku, že se křižovatka otevře teprve ve chvíli, kdy město postaví její obchvat. Magistrátní rozpočet je však zatížený třeba stavbou tunelu Blanka a na obchvat Písnice se dosud nenašly peníze. Nyní úředníci podmínku Písnice zrušili.
Přesto je to právě Písnice, která stále drží v ruce trumf - proti rozhodnutí se může odvolat. Až po uplynutí lhůty pro podání stížností se definitivně ukáže, zda po nájezdu na okruh projedou v brzké době první řidiči.
    „Odvolání zvážíme, musíme se s rozhodnutím a jeho argumenty seznámit,“ řekl starosta Libuše a Písnice Jiří Koubek.
    Starosta Dolních Břežan Věslav Michalik i Ředitelství silnic a dálnic přepokládají, že Libuš s Písnicí odvolání podají. Již dříve totiž vyslovily obavy, že bez obchvatu jejich čtvrtí budou tamní silnice zahlcené auty jedoucími na okruh. O odvolání proti rozhodnutí magistrátních úředníků by pak rozhodovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Na jeho verdikt by se však čekalo několik měsíců. „Je to poměrně složité řízení, předpokládám, že by rozhodování trvalo 60 až 90 dní,“ říká šéfka stavebního odboru magistrátu Ivana Jakoubková. Ředitelství silnic a dálnic už mezitím nachystalo projekt a k případnému zprovoznění křižovatky zbývá osadit nové dopravní značení a upravit software liniového řízení dopravy na okruhu. „Výroba a montáž si vyžádají tři měsíce. Výběrové řízení na zhotovitele zhruba čtyři,“ říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Přivaděč od Komořan ještě dlouho nebude

Předběžné odhady počtu vozidel jedoucích po nejnovějších částech Pražského okruhu za rok 2012 ukazují, že aut tu přibývá -v úseku mezi Vestcem a Lahovicemi jezdí 37 tisíc aut denně, od Lahovic po Slivenec 45 tisíc. Uvedená čísla však nedosahují původně předpokládaných hodnot. Dřívější studie počítaly, že na některých místech by mohlo denně projet až 57 tisíc aut. Jenže jízda po okruhu se navzdory předpokladům zpoplatnila a navíc není možné na okruh najet nejen u Písnice, ale ani po přivaděči od Komořan. Město jej totiž ještě nepostavilo. „Dosud bylo vydané jen rozhodnutí o umístění stavby. Pokračování přípravy stavby je odvislé od výběrových řízení třeba na projektanta, nyní jsou přerušena,“ říká mluvčí magistrátu Tereza Králová. Podle šéfa odboru městského investora Jana Beránka nejsou na tuto stavbu, která vyjde zhruba na miliardu, vyčleněné peníze a vývoj v dalších letech záleží na prioritách
města.

Regionální mutace: Mladá fronta DNES - Praha

http://praha.idnes.cz/najezd-na-prazsky … zpravy_sfo

38

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

reportáž ČT bez nových informací...

Sjezd na Písnici a Dolní Břežany

Dálniční okruh kolem Prahy funguje 2 roky, sjezd na Písnici a Dolní Břežany je ale stále zavřený, protože hlavní město nevybudovalo slibovaný obchvat kolem Písnice. To teď ale možná nebude nutné. Stačila žádost Ředitelství silnic a dálnic a magistrát se podmínky pro otevření sjezdu zbavil. Změnil územní rozhodnutí mimo jiné i proto, že Praze na obchvat přes obec chybí peníze.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1011 … deo/242825

39 Naposledy upravil: medvid (06.03. 2013 13.24)

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

Z březnového čísla časopisu U Nás. Slovo starosty Libuše:
...Již v minulém čísle jsem uvedl, že tento odbor rozhodl o vypuštění podmínky z územního
rozhodnutí i stavebního povolení, která stanoví, že se křižovatka mezi Písnicí a Dolními Břežany zprovozní až po vybudování obchvatu Písnice. Ten je žel v nedohlednu. Proti rozhodnutí z 3. ledna jsme podali odvolání a doručili jej na MHMP 24. ledna. Data uvádím záměrně, neboť jsou důležitá, jak je patrné z dalšího textu. Napadli jsme několik skutečností.
Stavební odbor MHMP například neodůvodnil, proč vydal souhlas. Zpochybnil posudek vypracovaný odborníky z ČVUT z roku 2004 o nárůstu intenzity dopravy v Písnici a Libuši, aniž by sdělil, v čem je posudek chybný. Ignoroval negativní stanovisko odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 12, kdy se z našeho pohledu jedná o stanovisko dotčeného silničního správního úřadu, a tudíž je magistrát povinen k tomuto nesouhlasu přihlédnout. Odbor stavební si do svého rozhodnutí dovolil napsat prokazatelnou lež, že námitky účastníků nebyly podány, čímž arogantně ignoroval minimálně pět našich námitek.
K našemu překvapení stavební odbor vydal 18. ledna opravné rozhodnutí. Nám však bylo datovou schránkou doručeno až 28. ledna, tedy deset dní po jeho údajném sepsání (byť datová schránka funguje stejně rychle jako například e-mailová pošta), a tedy čtyři dny poté, co
jsme podali odvolání proti původnímu rozhodnutí! Domníváme se tudíž, že toto opravné rozhodnutí bylo fakticky antedatováno, vypořádává se nově totiž i s našimi námitkami, které
jsme podali v našem odvolání a které SLOVO STAROSTY v době údajného sepsání magistrát mít nemohl. Podle zákona opravné rozhodnutí může obsahovat pouze opravu zjevných nesprávností a překlepů. Magistrát ovšem do tohoto rozhodnutí vložil zcela nový výrok a bezmála stránku a půl zdůvodnění. Navíc opravné rozhodnutí bylo vydáno ve chvíli, kdy třem účastníkům řízení (Dolním Břežanům, Vestci a Ředitelství silnic a dálnic) již vypršela lhůta k odvolání se proti původnímu rozhodnutí. Podle judikátu Nejvyššího správního soudu se opravným rozhodnutím nezakládá nová lhůta pro odvolání (neboť v opravném rozhodnutí nemohou být uvedeny nové skutečnosti). Odbor stavební MHMP z našeho pohledu zcela nestydatě porušil zákon, a proto jsme podali odvolání pro zjevnou
nezákonnost takového postupu. Je neskutečné, že z peněz daňových poplatníků jsou placeni úředníci, kteří bez skrupulí porušují zákon, a nám nezbývá než (opět z peněz daňových
poplatníků) platit právníka a těmto nepravostem čelit. O tom, že s našimi odvoláními uspějeme, ani na minutu nepochybuji. Odvolání podalo také několik občanů staré Písnice, tímto jim za jejich příkladnou angažovanost děkuji. K pražskému okruhu ještě jednu
informaci. Spolu s obcemi obcí Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice, Vestce a městskou částí Praha 12 jsme podali žádost o snížení povolené rychlosti nákladních i osobních automobilů v nočních hodinách na Pražském okruhu v úseku Cholupický tunel – Jesenice. Toto opatření,
které není nijak investičně náročné, by podle našeho názoru v nočních hodinách přispělo ke snížení hluku v této hustě obydlené části Pražského okruhu. U Ministerstva dopravy ani odboru dopravních agend MHMP jsme (prozatím) neuspěli a spolu s dalšími místními samosprávami zvažujeme další postup.

Thumbs up Thumbs down

40

Re: 513 od Jesenice k portálu Cholupice

Pražský deník 18.4.2013

Obchvat měl ulevit Libuši a Písnici. Je zatím v nedohlednu

Nechceme, aby se z naší městské části stalo velké parkoviště, říká starosta Jiří Koubek

Praha – Obyvatele městské části Libuše a Písnice nepřetržitě děsí stále stejný strašák – tím je neutuchající frekvence dopravy. Poničené komunikace, které se neopravovaly už nejméně sedm let se kvůli vysokým investicím asi hned tak opravovat nebudou. Východisko z problému však existuje – tím je vybudování takzvaného východního obchvatu, který by zmíněné městské části od dopravy značně ulevil. Má to ale jednu zapeklitost, kolem které se nynější horečné debaty točí. Je to dosud nezprovozněná mimoúrovňová křižovatka Dolní Břežany.

Magistrát jednou ano, potom ne

Starosta městské části Libuš Jiří Koubek zprovoznění křižovatky, která je zatím uzavřena, podmínil vybudováním východního obchvatu, tedy její připojovací větve na pražský okruh. Jinak mu už tak silná frekvence dopravy městskou část úplně zahltí. Nehledě na zvýšení hluku a prachu. Tím víc, když si právě přes jeho „rajón“ zkracují cestu do centra metropole i řidiči z okolních středočeských obcí.
    Stalo se ale něco nečekaného – tuto podmínku, úředně řádně ošetřenou, stavební odbor magistrátu najednou v letošním lednu zrušil. Respektive vypustil podmínku z územního rozhodnutí a stavebního povolení, čímž by umožnil zprovoznění zmíněné mimoúrovňové křižovatky. Navíc toto rozhodnutí bylo účastníkům řízení doručeno ve chvíli, kdy se proti němu již nemohou odvolat, neboť jim vypršela odvolací lhůta původního vydaného rozhodnutí.

Někdo někomu něco zřejmě slíbil

Vydáním opravného rozhodnutí totiž nezačíná běžet nová odvolací lhůta u opravovaného rozhodnutí. Chytrý tah, nabízí se úvaha. Zvláště když úřední korespondence mezi magistrátem a městskou částí vykazuje časové nesrovnalosti. Jinými slovy, některé listiny jsou evidentně antidatovány a starosta Jiří Koubek jen nevěřícně kroutí hlavou. „Mám takový dojem, že někdo na stavebním odboru vyloženě nechce, abychom si zlepšili nejen životní prostředí, ale jde proti vlastním lidem,“ posteskl si starosta. Proč by to magistrát dělal, nabízí se otázka, na kterou zná odpověď právě Jiří Koubek. „Protože s největší pravděpodobností středočeským obcím někdo něco zřejmě slíbil, že mimoúrovňovou křižovatku jednoduše zprovozní a tamní řidiči si pak nebudou muset při cestě do Prahy těch pár minut i kilometrů zajíždět. Prostě bezohlednost a našinec ať se zlobí, jak chce,“ glosoval starosta.

Problém bude řešit ministerstvo

Vypuštění podmínky a zprovoznění křižovatky bez obchvatu Písnice je jednostranně výhodné řešení pouze pro obce středočeského kraje, kterým se zkrátí nájezd na pražský okruh. Nájezd na pražský okruh pochopitelně mají i dnes v jiných místech, usilují o zkrácení doby nájezdu o cca 810 minut. Jedouli na Brno, mohou použít nájezd ve Vestci (přes Písnici) nebo ještě lépe v Jesenici (přes Zlatníky), jedouli na Plzeň tak Břežanským údolím na Zbraslav.
    Jablko sváru teď leží na Ministerstvu pro místní rozvoj, které ve věci rozhodne. Kdy, toť taky otázka. Na ni už starosta Koubek odpověď nezná. Na náladě starostovi nepřidává ani to, že za studii o tamní dopravní situaci už městská část svého času zaplatila bezmála dvě stě tisíc korun. Další už rozhodně platit nehodlá, protože peníze vyhazovat oknem, jak Koubek říká, není jeho gusto.
    Navíc sama studie vypracovaná už v roce 2004 odborníky z Českého vysokého učení technického zcela jasně definuje, že zprovozněním mimoúrovňové křižovatky by se frekvence dopravy v Libuši a Písnici víc jak zdvojnásobila. Přitom není zpracována a předložena žádná jiná studie, která by vyvracela závěry někdejší studie z roku 2004.
    „Stali bychom se v podstatě neprůjezdným parkovištěm,“ uzavřel Jiří Koubek s tím, že stát se to opravdu nesmí. Podle starosty splnění podmínky výstavby obchvatu Písnice je možné, chybí jen peníze, žádné jiné důvody její realizaci nebrání. „Snad až na ten podivný postoj stavebního úřadu magistrátu,“ uzavřel Jiří Koubek.

***

Koho se obchvat nejvíce týká
60 tisíc obyvatel lokalit Libuše, Písnice, Modřan a Komořan
Ředitelství silnic a dálnic – mohlo si zatím smluvně zajistit běh záruční doby
Subdodavatelů zhotovitele – nemůže si naplánovat harmonogram prací